۱۳۹۳ چهارشنبه ۳۰ مهر

فهرست ا - ی

آخرین اخبار و رویدادها

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد حبیب زاده کلاس دارند :

کلیه کلاس های استاد حبیب زاده روز چهارشنبه مورخ 30 مهر 93 تشکیل نخواهد شد .

1393/07/30  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد زرعی کلاس دارند :

کلیه کلاس های استاد زرعی روز پنج شنبه مورخ 1 آبان 93 تشکیل نخواهد شد .

1393/07/29  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد رفیعی کلاس دارند :

کلیه کلاس های استاد رفیعی روز چهارشنبه مورخ 30 مهر 93 تشکیل نخواهد شد .

1393/07/29  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کاربینی با آقای رجبی دارند :

کلاس توجیهی کلیه دانشجویانی که درس کاربینی با آقای رجبی دارند در تاریخ 2 آبان 93 ساعت 10:30 تا 13 برگزار می گردد و عدم حضور به منزله غیبت می باشد .

1393/07/28  

قابل توجه دانشجویان استاد توکلی

کلیه کلاسهای استاد توکلی روز یکشنبه 27مهرماه تشکیل نخواهد شد .

1393/07/26  

قابل توجه دانشجویانی که با استاد شعبانی کلاس دارند :

درس اکولوژی استاد شعبانی پنج شنبه مورخ 24 مهر 93 تشکیل نخواهد شد .

1393/07/24