۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان

هیئت امناء

            هيئت مديره             

هدف اساسي از تاسيس اين مركز تامين نيازهاي آموزشي كاربردي مراكز توليدي صنايع غلات و ساير صنايع مرتبط به منظور ارتقاء سطح آگاهي هاي فني و تخصصي آنها و تامين و تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز در اين زمينه ميباشد

آقاي دکتر محمدرضا سابقي
آقاي مهندس مجيد قهرمانان
آقاي محمد اسدي جعفری