۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر

قوانین آموزشی:

قوانین آموزشی:

1)      دانشجوی ترم اول مجاز به درخواست مرخصی تحصیلی ، انتقالی ، تغییر رشته نمی باشد در صورتی که

تذکر1) انتقالی در صورتی که رشته قبولی مورد نظر در مرکز پذیرفته شده به حد نصاب نرسیده باشد.

تذکر2) تغییر رشته در صورتی که رشته قبولی مورد نظر در مرکز پذیرفته شده به حد نصاب نرسیده باشد می تواند در زیر گروه رشته قبولی تغییر رشته دهند.

2)      دانشجویان ترم اول باید با توجه به برنامه کلاسی که آموزش برایشان انتخاب واحد می کند سرکلاس حضور یابد. * توجه به دلیل رعایت پیش نیاز و هم نیاز طبق برنامه دانشگاه جامع*

3)      دانشجوئی که معدل کل ترم جاری اش زیر 12 می باشد،مشروط محسوب شده و برای ترم آتی می بایست 14 واحد درسی انتخاب نماید

 * رعایت این اصل در انتخاب واحد ( سامانه سجاد) بر عهده خود دانشجو می باشد.

*ادامه تحصیل برای دانشجویان سه ترم مشروطی امکان پذیر نمی باشد.

4)      لطفا به تقویم آموزشی سامانه سجاد دقت کنید:

‌أ.          تاریخ انتخاب واحد ( بازه زمانی انتخاب واحد)

‌ب.     حذف و اضافه نیمسال سال جاری

‌ج.       حذف اضطراری ، پزشکی و ...

‌د.        مرخصی ، تغییر رشته ، مهمان و ...

‌ه.        زمان ثبت نمرات و درخواست تجدیدنظر

5)   دانشجوی ورودی جدید کاردانی و کارشناسی در صورتی که قبلا در مرکز دیگر درسی را با موفقیت به پایان رسانده جهت معادلسازی باید ریز نمرات خود را به کارشناس آموزش خود تحویل بدهد ( در بازه زمانی اعلام شده توسط آموزش)

6)   دانشجویان کارشناسی در صورتی که در دوره کاردانی درس کارآفرینی و دانش خانواده (تنظیم خانواده) را نگذرانده اند. با ید در دوره کارشناسی اخذ نمایند. * رعایت این بند برعهده دانشجو می باشد.(تبصره : دانشجویانی که دوره کاردانی را قبل از سال 85 سپری کرده باشند شامل آین بند نمی شوند.

7)   تمامی رشته های کاردانی و کارشناسی باید نماینده مسولیت پذیر داشته باشندکه با کارشناس آموزش ومالی  در ارتباط مستقیم باشند ، جهت رفع مشکلات تمام همکلاسان خود.

8)      جهت تکمیل نواقص پرونده خود به قسمت بایگانی مرکز مراجعه نمایند.

9)   رعایت پیش نیاز - همنیاز - مشروطی - برعهده خود دانشجو می باشد ، سامانه سجاد به هیچ عنوان در این زمینه هشدار نمیدهد. لذا رعایت نکردن این بند در فارغ التحصیلی نقش به سزایی دارد.